ZUS przyznaje dotacje dla firm! Czy to możliwe?

Autor: Konsultant PIG
2014-11-09

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny daje możliwość ubiegania się o środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Na przedsiębiorców czeka ponad 32 mln złotych.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Na jakie projekty i w jakiej kwocie można uzyskać dofinansowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Kwoty i poziom dofinansowania:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba
pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowa-niu

Maksymalna kwota dofinansowania dla

projektów doradczych
(w PLN)

projektów inwestycyjnych
(w PLN)

projektów doradczo-inwestycyjnych
(w PLN)

Mikro przedsiębiorstwa

1 - 9

90%

40 000

60 000

100 000

Małe przedsiębiorstwa

10 - 49

80%

60 000

90 000

150 000

Średnie przedsiębiorstwa

50 - 249

60%

80 000

180 000

260 000

Duże przedsiębiorstwa

250 i więcej

20%

100 000

300 000

400 000

 

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wniosek o udzielenie dofinansowania należy przesyłać na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Wniosek podlega ocenie przez ZUS. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy - w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.zus.pl