ZUS a KRUS przy działalności gospodarczej

Autor: J.Krzysik
2015-02-28

Należy zachować ostrożność w stosunku do informacji przekazywanych przez firmy oferujące: odpłatne przejście z ZUS-u do KRUS-u bowiem osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 5a Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą swobodnie dokonywać wyboru między ubezpieczeniem realizowanym przez ZUS, a ubezpieczeniem społecznym rolników.

Jednakże w sytuacji, gdy osoba taka wznowi wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmie ją na nowo, wcześniej niż po trzech latach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, wówczas nie spełniałaby warunków do kontynuowania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i właściwym byłoby dla niej ponownie ubezpieczenia społeczne w ZUS.

 

Jak informuje ZUS na swojej stronie:

Zgodnie z art. 5a powołanej ustawy, jeżeli rolnik lub domownik, podlegający ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, 
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej,
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej przepisami kwoty.

 

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 

Źródło: ZUS