Zryczałtowany przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa

Autor: Sabina Bęben
2015-12-01

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał korzystny wyrok dla podatników stanowiący przełamanie dominującej dotychczas negatywnej linii interpretacyjnej organów podatkowych. WSA uznał, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przypisanego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, w tym również wartość paliwa.

Sprawa będąca przedmiotem wyroku z dnia 23 listopada 2015 r., I SA/Wr 1595/15 dotyczyła spółki, która udostępniała pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych. Zasady użytku prywatnego określał regulamin. Zgodnie z jego zapisami, co do zasady obowiązek zapewnienia paliwa do jazd prywatnych obciążał pracownika. Spółka nie wykluczała jednak sytuacji używania przez pracownika po godzinach pracy samochodu z zatankowanym uprzednio dla celów spółki paliwem. Możliwa będzie również sytuacja odwrotna, tzn. wykorzystywanie samochodów dla celów służbowych z paliwem zatankowanym uprzednio w celach prywatnych. Spółka będzie również ponosić wszelkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotowych samochodów, takie jak: ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, przeglądy okresowe, wymiana oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku zwykłego korzystania z pojazdu.

Z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych spółka będzie przypisywać pracownikom przychód w zryczałtowanej wysokości, w zależności od pojemności silnika (w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie).

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe w zakresie zaliczenia do zryczałtowanego przychodu pracownika kosztów obejmujących ubezpieczenie, bieżące naprawy i okresowe przeglądy, oraz za nieprawidłowe w odniesieniu do kosztów paliwa, którego wartość uznał za nieodpłatne świadczenie pracodawcy opodatkowane na zasadach ogólnych. Organ wskazał, że z tego tytułu na spółce ciążą obowiązki płatnika.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego spółka wniosła skargę do wrocławskiego WSA.

Sąd podzielił stanowisko podatnika, w ustnym uzasadnieniu wskazując, że błędne jest stanowisko organu, zgodnie z którym ryczałt z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych, dotyczy tylko kosztów stałych utrzymania samochodu. Konstruując bowiem art. 12 ust 2a ustawy o PIT, ustawodawca w sposób jednoznaczny powiązał wysokość tego ryczałtu z pojemnością silnika samochodu. Oznacza to, że prawodawca odnosił ryczałt do zużycia paliwa, bo ten element kosztów utrzymania samochodu powiązany jest z pojemnością silnika. Na tej podstawie sąd wywnioskował, iż przedmiotowy ryczałt powinien obejmować wszystkie wydatki, które pracodawca ponosi na utrzymanie samochodu udostępnianego pracownikowi.

 

Autor: Kancelaria ADJUTUS - Sabina Bęben, doradca podatkowy nr wpisu 12495, www.adjutus.pl

 

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.