Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy

Autor: Izabela Jaźwiecka
2016-08-31

Istotne zmiany w zasadach wynagradzania pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w ramach stosunku pracy nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r.

Jak jest?

W chwili obecnej wynagrodzenie pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę może być ustalone na poziomie odpowiadającym 80 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pracownikom, którzy przepracowali już rok na etacie, przysługuje wynagrodzenie minimalne w pełnej wysokości (uwzględniając zasadę proporcjonalnego powiązania tego wynagrodzenia z wymiarem etatu). Pracownicy wchodzący dopiero na rynek pracy mają zagwarantowane jedynie 80 % tego wynagrodzenia.

 

Jak będzie?

W wyniku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę usunięty został zapis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym po zmianach, które nastąpią od 1 stycznia 2017 r., pracownik podejmujący zatrudnienie po raz pierwszy, będzie otrzymywał pełne minimalne wynagrodzenie, tak jak dotychczas osoba z dłuższym stażem pracy.

Nowelizacja wprowadza szereg nowych regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla osób, które pracują na umowę zlecenie oraz świadczenie usług, a także wprowadza zmiany w kwestii wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ich pierwszego roku pracy. Wprowadzane zmiany są dla nich niewątpliwie korzystne.

Ustawa nowelizująca uchyliła przepis wskazujący, jakie okresy podlegają wliczeniu do pierwszego roku pracy. W związku z tym w  pierwszym roku pracy zawodowej otrzymają oni 100 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym okresie.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyłączony  z niego zostanie dodatek za pracę w porze nocnej. Obecnie dodatek uwzględnia się przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jednak ten składnik płacowy nie będzie mógł już być brany pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia w wysokości minimalnej. Wypłata z tego tytułu będzie dodatkową rekompensatą za pracę w nocy i nie będzie częścią płacy minimalnej.

Źródło: infor.pl