Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016

2016-07-11

Zmiany w  ustawie Prawo zamówień publicznych 2016

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie przepisów obowiązujących w naszym kraju do przepisów obowiązujących w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy wprowadza przede wszystkim szereg regulacji, których celem jest uproszczenie i uelastycznienie procedury udzielania zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany to:

 

Mniej formalności

Zmniejszona została, przede wszystkim ilość obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia będą składać oświadczenie o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego dokumentu ( tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Formularz ten będzie potwierdzeniem spełniania kryterium warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia wykonawcy. Dokumentów potwierdzających będzie można żądać tylko od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Najniższa cena już nie najważniejsza

Nowelizacja ustawy wprowadza także ograniczenia możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą mogli stosować kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 % lub jako jedyny warunek wyboru oferty, tylko wtedy gdy przedmiot zamówienia będzie miał ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia. Dokonując selekcji ofert trzeba będzie zatem brać pod uwagę również kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne.

 
Nowy tryb udzielania zamówień

Nowością jest także możliwość udzielania zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego. Dzięki tej opcji będzie można zamawiać nieistniejące jeszcze technologie i łączyć w ramach jednej procedury różnych etapów prac B+R, a nawet wdrożeń. 

 

Klauzule społeczne

Nowela ustawy wprowadza możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego, zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczne, a także promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i takie, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli np. osoby po 50. roku życia.

Powierzanie niektórych zadań spółkom-córkom – bez przetargu

Przewidziano możliwość powierzenia określonych zadań swoim spółkom-córka z pominięciem procedury przetargu. Będzie to możliwe gdy działalność takiej spółki w ponad 90% koncentruje się na powierzonych zadaniach. Przepis ten pozwoli np. samorządom zlecać wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym.

 

Obowiązek komunikacji elektronicznej

Według przepisów ustawy po zmianach, komunikacja pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będzie musiała przebiegać drogą elektroniczną. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim najważniejszych dokumentów postępowania. Elektronizacja procesu komunikacji podczas udzielania zamówień publicznych ma stać się powszechna od kwietnia 2018 roku. Ustawodawcza przewidział jednak sytuacje, w których będzie można odstąpić od tego wymogu.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z kilkoma wyjątkami:

- art. 20a u.z.p. (dotyczącego powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro),  który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,


- art. 36a ust. 2a u.z.p. (dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części usług lub robót przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14 (in-house), którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane); art. 67 ust. 1 pkt 12 – 15 oraz ust. 8 – 13 u.z.p., art. 144b u.z.p., art. 146 ust. 1 pkt 7 u.z.p. i art. 146a u.z.p (dotyczących udzielania zamówień in-house i nadzoru nad udzielaniem takich zamówień) oraz art. 7 uchwalonej ustawy  (dotyczącego zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),  które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,


- art. 91 ust. 7c u.z.p. (dotyczącego określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków),  który wchodzi po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.