Zmiany w Ordynacji Podatkowej

Autor: Justyna Nowotarska
2015-11-21

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie spore zmiany w ordynacji podatkowej.  Przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego, niepodlegającego opłacie skarbowej, które trzeba będzie złożyć elektronicznie do centralnego rejestru. Pełnomocnictwo szczegółowe dotyczące tylko jednej sprawy będzie nadal obowiązywało.
  • Zbiorowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z którym będzie mogło wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).Interpretację indywidualną  będzie doręczane podmiotowi wskazanemu, jako strona.  Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia. Opłata za wniosek wspólny będzie ustalana, jako iloczyn kwoty pobieranej za wydanie interpretacji i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.
  • Obniżenie stawki odsetek za zwłokę do 50% stawki podstawowej, przy jednoczesnym ograniczeniu jej zastosowania do przypadków składania korekty deklaracji w ciągu 6 miesięcy od upływu złożenia terminu deklaracji pierwotnej,
  • Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego, będzie organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego.
  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty będzie można złożyć po upływie terminu przedawnienia, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.
  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa będzie można złożyć w formie dokumentu elektronicznego.
  • Utworzony będzie Rejestr Zastawów Skarbowych. Będzie on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez organ wyznaczony przez ministra finansów.
  •  Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, obejmującej definicje budujące tą instytucję (w szczególności definicję unikania opodatkowania, konstrukcji prawnej, sztucznej konstrukcji prawnej i inne), w wyniku zastosowania której, przy zaistnieniu ustawowo przewidzianych przesłanek organy podatkowe będą mogły pomijać sztuczne konstrukcje prawne i wywodzić konsekwencje podatkowe właściwe dla tzw. typowych konstrukcji prawnych,
  •  Wprowadzenie kolegialnego organu Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, wydającego opinię w terminie 6 miesięcy na wniosek organu lub strony.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1)      przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)      przepisów normujących instytucję pełnomocnictwa ogólnego oraz zmian przewidujących pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

3)      przepisów dotyczących Rejestru Zastawów Skarbowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło: ksiegowosc.infor.pl