Zmiana terminu konkursu POIR Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Autor: Adam Uliasz
2015-09-25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o zmianie regulaminu konkursu do POIR poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Wprowadzona zmiana dotyczy postanowień zawartych w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

Zmiana związana jest z przedłużeniem naboru wniosków do dnia 28 października 2015r.

Wprowadzona zmiana jest wynikiem dużego zainteresowania przedsiębiorców naborem do tego konkursu i wynika z licznych zapytań kierowanych do PARP drogą telefoniczną oraz elektroniczną. Zmiana da możliwość potencjalnym wnioskodawcom złożenie dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

 

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

 

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem

 

Źródło:

www.poir.parp.gov.pl