Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, to nie tylko finansowe korzyści

Autor: Marta Sanocka
2016-06-08

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, to nie tylko finansowe korzyści

 

Osoby niepełnosprawne są w zacznie gorszej sytuacji na rynku pracy niż pełnosprawni pracownicy. Często pracodawcy gorzej oceniają ich kompetencje i obawiają się ograniczeń wynikających z ich stanu zdrowia. Na zatrudnianie osób niepełnosprawnych decydują się najczęściej duże firmy, które osiągają z tego tytułu duże korzyści finansowe. Tymczasem także małe firmy mogą zyskać zatrudniając osoby niepełnosprawne.

 

Firmy decydujące się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na dofinansowanie z tego tytułu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc finansowa w tym względzie obejmuje refundację wynagrodzeń. Warunkiem jej otrzymania jest zgłoszenie pracownika do ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PEFRON. Dofinansowanie jest refundacją z tytułu poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wypłacane jest po złożeniu wniosku wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, składaną do PEFRON.

 

Pracodawcy uprawnieni do dofinansowania do wynagrodzeń to:

- przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej,

- firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy wśród swojej załogi mają co najmniej 6% osób niepełnosprawnych,

- zatrudniającym co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat,

- firmy nie mające zaległości w zobowiązaniach na rzecz PEFRON przekraczających 100 zł ogółem,

- przedsiębiorstwa nie znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,

- firmy na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, pobranej niezgodnie z prawem,

- przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

 Niepełnosprawni pracownicy, na których przysługuje dofinansowanie to:

- osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, które posiadają orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub równoważne,

- osoby ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PEFRON,

- osoby zatrudnione zgodnie z przepisami prawa pracy,

- osoby nie posiadające ustalonego prawa do emerytury, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osoby, których zatrudnienie powoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

 

Wysokość dofinansowania

1800 zło to maksymalna kwota jaką może otrzymać pracodawca, który zatrudnia osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie do wynagrodzenia osób umiarkowanie niepełnosprawnych to 1125 zł, a dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności – 450 zł. Pracodawca może ubiegać się także o inne dodatki z tytułu tzw. niepełnosprawności sprzężonej, ale tutaj pamiętać należy, że kwota dofinansowania nie może przekraczać wynagrodzenia. Ponadto firmy zatrudniające ponad 25 pracowników, których co najmniej 6% załogi to osoby niepełnosprawne jest zwolniona z wpłat na PEFRON. Ponadto pracodawcy mogą liczyć na zwrot niektórych kosztów np. wiązanych z przystosowaniem stanowiska pracy, czy szkoleniem niepełnosprawnego pracownika.

 

W tym miejscu podkreślić należy, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to nie tylko korzyści finansowe dla firmy. W związku z tym, że niepełnosprawni są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy znacznie bardziej ją cenią jeśli uda się im ją dostać. Przez to często bardziej sumiennie wykonują swoje obowiązki, bardziej się angażują i są lojalniejsi w stosunku o pracodawcy. Często są także lepiej wykształceni niż ich sprawni koledzy, ponieważ zależy im na tym, aby być postrzeganymi jako kompetentni pracownicy, a nie tylko przez pryzmat problemów zdrowotnych. Niepełnosprawna osoba w zespole może także pozytywnie zmotywować pozostałych pracowników. Niepełnosprawny pracownik, który dba o to aby się nie spóźniać oraz żeby dotrzymywać wyznaczonych terminów może podnieść efektywność całego zespołu. Ponadto firma, która dba o pracowników i daje szansę osobom niepełnosprawnym, jest postrzegana jako wrażliwa i odpowiedzialna społecznie, co wzbudza szacunek i zainteresowanie potencjalnych klientów.