Zaległy urlop do wykorzystania do końca września

Autor: Arletta Marecka, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-09-07

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 61 KP). Urlop ten powinien wykorzystywać zgodnie z planem urlopowym, a gdy w zakładzie plany takie nie są ustalane - termin urlopu pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikiem.

 

W sytuacji, gdy zaszły przeszkody do udzielenia urlopu w roku nabycia do niego prawa, urlopu zaległego za rok poprzedni należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem urlopu za 2014 r., niewykorzystanego w ubiegłym roku kalendarzowym, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września 2015 r. Przy czym udzielenie urlopu nie jest jednoznaczne z jego wykorzystaniem do końca września danego roku. Podany termin będzie uważany za dochowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop zaległy nawet ostatniego dnia września następnego roku i będzie go kontynuował po tym dniu.

 

Urlop zaległy za 2014 r., który choć wymagają tego przepisy, nie zostanie udzielony pracownikowi do 30 września 2015 r., nie skutkuje utratą prawa do tego urlopu. Zasadniczo przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego, następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art.291 K.P)

Należy nadmienić, że z końcem września 2015 r. przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowego za 2011 r.

 

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.pl