Z PZU po lekcjach - edycja 2015

Autor: Anna Brzezińska
2015-06-21

10 lipca upływa termin składania wniosków w ramach konkursu „Z PZU po lekcjach”, którego organizatorem jest Fundacja PZU. Budżet Konkursu wynosi 1 000 000,00 zł.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja wspiera finansowo realizację długofalowych projektów, które rozwijają w uczniach zdolności i pasje oraz poprawiają standardy nauczania, w tym w szczególności warsztaty, zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne.

HARMONOGRAM KONKURSU

Termin składania wniosków

10.07.2015r.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców

12.08.2015r.

Szkolenie dla zwycięzców

26.08. lub 25.08.2015r.

Termin realizacji projektów

01.09.2015r.-31.08.2016r.

 

W Konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).

Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Szczegóły na temat naboru można uzyskać w regulaminie.