Z PODKARPACIA

Znamy szczegóły rządowego Programu dla Bieszczad

2018-10-02

Znamy szczegóły rządowego Programu dla Bieszczad

Wczoraj, 1 października 2018 roku, w Polańczyku odbyła się konferencja, podczas której ogłoszono założenia rządowego Programu dla Bieszczad.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i wicemarszałek Bogdan Romaniuk podpisali aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, który uwzględnia realizację ministerialnego Programu dla Bieszczad. Podpisano także list intencyjny w sprawie przygotowania koncepcji tras rowerowych w Bieszczadach oraz umowy o dofinansowanie trzech projektów współpracy transgranicznej. W spotkaniu udział wzięli także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Wojewody Podkarpackiej Lucyny Podhalicz.

Celem Programu dla Bieszczad jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad. Jego założenia mają zostać zrealizowane poprzez działania podejmowane z poziomu krajowego, które będą komplementarne z inicjatywami regionalnymi i lokalnymi. Dotychczas realizowane z poziomu krajowego projekty były wdrażane przez różne instytucje w ramach wielu programów. Dzięki koordynacji działań prowadzonych na szczeblu rządowym, samorządów lokalnych i regionalnych instytucji oraz przez innych partnerów skuteczniejszy będzie ich monitoring i efektywność.

Program dla Bieszczad jest ministerialną odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców tego regionu Polski. Jest on co prawda adresowany do gmin powiatu bieszczadzkiego: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne; leskiego: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina; sanockiego: Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska oraz przemyskiego: Bircza, będzie pozytywnie oddziaływał także na sąsiednie miejscowości oraz na cały region. Najważniejszymi zadaniami, które mają zostać zrealizowane dzięki niemu, są poprawa warunków życia mieszkańców Bieszczad, poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy  i dostępności do usług, a także poprawa powiązań zewnętrznych. Realizowane działania będą skoncentrowane wokół czterech priorytetów: Turystyka i rekreacja, Przedsiębiorczość, Kapitał ludzki i społeczny, Infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska.

Jak już wspominano podczas spotkania, oprócz aneksu do Kontraktu Terytorialnego nastąpiło także podpisanie innych dokumentów. Jednym z nich była umowa o dofinansowanie obwodnicy Sanoka oraz  o dofinansowanie trzech projektów, które realizowane będą w ramach współpracy transgranicznej.

Pierwszy z nich pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu transgranicznego dla turystyki aktywnej, który będzie wykorzystywał polskie i Słowackie trasy wędrówek w części Karpat objętej projektem. Drugi projekt: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu Pogórza Karpackiego. Jego podstawowym celem jest wykreowanie i wypromowanie nowego produktu turystycznego, który będzie party o powstającą infrastrukturę przy szlaku kolejowym Linii 107 do granicy z Ukrainą, Słowacją (w miejscowości Łupków) i dalej szlakiem Karpat do Giraltoviec. Trzeci projekt pn.: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza” zakłada podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu bieszczadzkiego i Starego Sambora, a także turystów i użytkowników przejścia granicznego poprzez modernizację i wyposażenie w potrzebny sprzęt medyczny szpitali oraz zakup karetek pogotowia.

żródło: podkarpackie.pl