Z PODKARPACIA

Ruszył projekt „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

2016-07-12

Ruszył projekt „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

 

Na Podkarpaciu problem bezrobocia ciągle jest duży. Na jedna ofertę pracy przypada tu 33 bezrobotnych  podczas gdy krajowa średnia to 17 osób. Najgorzej sytuacja wygląda w powiatach: przemyskim i brzozowskim, lepiej jest w Rzeszowie i powiecie mieleckim. Wszędzie jednak największy problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy mają młodzi.

Brak ofert dla młodych to problem nad którym wspólnie zastanawiali się przedstawiciele kilku podkarpackich instytucji, poszukując rozwiązania, które ułatwi osobom młodym skuteczne poszukiwanie pracy. Rezultatem jest  projekt „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”, który właśnie ruszył. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy.

Partnerami projektu są:
- Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie Fundacja Aktywizacja Oddział Rzeszów (Lider ),
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza,
- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z Cieszyna,
- Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Najważniejszym celem projektu jest jak najlepsze dostosowanie narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych, które dotychczas wykorzystywane były wobec ludzi młodym. Efektem tego będzie podniesienie zdolności Instytucji Rynku Pracy i innych podmiotów, które są zaangażowane w skuteczną aktywizacje  zawodową osób młodych poprzez przygotowanie dla nich zestawu rekomendacji. Rekomendacje zostaną wypracowane w oparciu o analizę potrzeb i potencjału młodych bezrobotnych oraz diagnozę o szerokim zakresie, uwzględniającą specyfikę województwa podkarpackiego oraz potrzeby i możliwości lokalnych pracodawców. Ich podstawą będzie partycypacyjny model kształtowania polityki rynku pracy, którego fundamentem będzie partnerstwo oraz zaangażowanie szerokiego grona zidentyfikowanych interesariuszy rozumiejących sytuację popytową i podażową rynku pracy w regionie.

Grupą docelową projektu są Instytucje Rynku Pracy oraz podmioty zajmujące się problematyka młodzieży, a także instytucje pomocy i integracji społecznej, pracodawcy i organizacje pracodawców, podmioty funkcjonujące w systemie edukacji i inni interesariusze.

Więcej informacji o projekcie tutaj:

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/podkarpacie-mlodych-edukacja-praca-satysfakcja?PHPSESSID=764c4e20fcf5fc7c54398c60df56e855