Z KRAJU

ZUS pobierał od przedsiębiorców zawyżone składki zdrowotne

Autor: J.Krzysik
2016-05-07

Sąd Najwyższy orzekł właśnie, że ZUS działał niezgodnie z przepisami i nie miał prawa do pobierania tak wysokich składek zdrowotnych

Zawyżone składki zdrowotne pobierane były od 1999 roku czyli od chwili wejścia w życie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dopiero po 17 latach, jednej z firm udało się wygrać z ZUS-em spór przed sądem. Zanim jednak do tego doszło, sprawa przewinęła się przez dwie instancje sądowe i ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła składek zdrowotnych opłacanych przez pracodawcę za pracowników, którzy w pewnym okresie przebywali na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim. Pracownicy tacy, oprócz wynagrodzenia za pracę, otrzymują również zasiłek chorobowy.

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu otrzymuje dochody z dwóch źródeł tj. pensji i zasiłku, natomiast tylko z jednego z nich (pensji) odprowadza składki na ubezpieczenia. Jeśli więc pracownik choruje przez znaczną część miesiąca znajduje się on w sytuacji kiedy jego wynagrodzenie jest na tyle niskie, że podatek jest niższy od składki zdrowotnej. W tej sytuacji składka powinna być obniżona do wysokości podatku.

Opisana powyżej sytuacja miała miejsce u jednego z polskich przedsiębiorców. Niestety ZUS zakwestionował taki sposób obniżenia składki. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, ustalając wysokość składki zdrowotnej, firma powinna była wziąć pod uwagę sumę podatku naliczonego zarówno od wynagrodzenia, jak i od zasiłku. W ten sposób wysokość składki zdrowotnej miała być równa sumie dwóch zaliczek (od wynagrodzenia i od zasiłku), a nie tylko podatkowi od wynagrodzenia

Sąd Najwyższy, rozstrzygając tę kwestię, stwierdził jednoznacznie, iż ZUS nie ma prawa do zawyżania składek zdrowotnych w sposób opisywany powyżej.

Jest to zatem kolejny przypadek zakwestionowania przez Sąd Najwyższy bezprawnych praktyk ZUS-u stosowanych w ostatnich latach.

 

Źródło: ZUS.pox.pl