Z KRAJU

Zmiany dotyczące umów zawartych na czas określony

Autor: Iwona Prugar
2015-11-09

Od 22 lutego 2016 roku nastąpi znacząca zmiana w Kodeksie pracy. Będzie ona dotyczyła przede wszystkim dopuszczalnej długości następujących po sobie umów na czas określony, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz możliwości ponownego zawarcia umowy na czas próbny z tym samym pracodawcą.

Aktualnie obowiązujący od 1975 roku Kodeks pracy jest jednym z aktów prawnych, do których sięgamy najczęściej. Większość uprawnień pracowniczych wynika z tej właśnie ustawy i każdy pracownik, który chce wyegzekwować przestrzeganie swoich praw zna jej podstawowe postanowienia. Jednak współczesny rynek pracy znacznie się różni od rynku pracy, który istniał w momencie tworzenia aktu. Wielokrotne nowelizacje mają na celu przystosowanie przepisów prawa do zmieniających się warunków pracy i zapewnienie możliwie najlepszej ochrony dla pracownika.

Obecnie największym problemem pracowników jest brak stabilizacji zatrudnienia. Nie dotyczy to tylko zmian podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca, ale również zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz wielu umów o pracę na czas określony.

 

Ograniczenie w ilości i długości umów na czas określony

Dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony pracownika przed wielokrotnymi umowami na czas określony stanowiły, że trzecia z kolei umowa zawarta z tym samym pracodawcą ulega przekształceniu z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony, o ile przerwy między umowami nie przekroczyły miesiąca. Ze względu na brak ograniczenia czasowego trwania umów i wprowadzenie jedynie ograniczenie ilości, wielu pracowników latami pracowało na umowach na czas określony, co prowadziło do braku poczucia stabilizacji.

Nowelizacja wchodząca w życie 22 lutego 2016 roku wprowadza 33 miesiące jako maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony zawartej między tymi samymi stronami oraz warunek, aby łączna ilość umów nie przekraczała trzech. Nie są to jednak warunki, które należy spełnić jednocześnie.

W wyżej wymienionych sytuacjach nie ma znaczenia długość przerw pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę.

 

Źródło: infor.pl