Z KRAJU

Wysokość składki zdrowotnej w 2016 roku

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-02-08

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na  ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. Zgodnie z przewidywaniami składka zdrowotna, podobnie jak wcześniej składki na ubezpieczenie społeczne uległy podwyższeniu. To niekoniecznie dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy już za kilka dni będą zmuszeni opłacić pierwsze składki za styczeń 2016 r.

 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. (M.P. poz. 76) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4.280,80 zł.

 

Podstawę wymiaru składki  na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla:

1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2. twórców i artystów,

3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność

4. w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

6. osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

7. oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

 

stanowi kwota 3.210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku). W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. wyniesie 288,95 zł.

 

 

Już w połowie stycznia 2016 r. podano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2016 r., które wyniosą odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 474,92 zł.
  • na ubezpieczenia rentowe co najmniej 194,64 zł.
  • na ubezpieczenie chorobowe co najmniej 59,61 zł.
  • na ubezpieczenie wypadkowe co najmniej 43,79 zł.
  • Fundusz Pracy co najmniej 59,61 zł.

 

Na nieco niższe składki mogą liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 24 miesiące. Zapłacą oni odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 108,34 zł.
  • na ubezpieczenia rentowe co najmniej 44,40 zł.
  • na ubezpieczenie chorobowe co najmniej 13,60 zł.
  • na ubezpieczenie wypadkowe co najmniej 9,99 zł.

 

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych