Z KRAJU

Umowy zlecenie w 2017 r. Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia? Cz. I

2016-12-29

Umowy zlecenie w 2017 r. Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia?  Cz. I

 

Najważniejszą zmianą, jaka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, będzie bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Poza wprowadzeniem regulacji dotyczącej stawki wynagrodzenia, nowelizacja ustawy nakłada także nowe obowiązki na zleceniodawców. Od nowego roku będą oni musieli prowadzić dodatkowo ewidencję czasu przepracowanego przez zleceniobiorców. Podkreślić należy także, że nowe przepisy stosowane będą nie tylko do nowo zawieranych umów, ale także do tych trwających.

 

Minimalna stawka godzinowa

Ze względu na szeroką skalę zjawiska polegającego na wykorzystywaniu umów zlecenia przez przedsiębiorców do obniżania kosztów pracowniczych oraz brak dostępności do danych o rozkładzie wynagrodzeń i czasu pracy osób pracujących na zlecenia, powstała nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Nowelizacja ustawy wprowadza minimalną stawkę godzinową za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. W praktyce oznacza to, że wysokość wynagrodzenia za pracę powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby nie była niższa niż ustalona minimalna stawka godzinowa, która będzie corocznie waloryzowana. Na wysokość wspomnianej stawki wpływ będzie miała przede wszystkim kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona na rok następny oraz obowiązująca w roku bieżącym. W 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców będzie wynosiła 13 zł. W niektórych przypadkach będzie ona wyższa niż stawka dla osób zatrudnionych na umowy o pracę wynikająca z minimalnego wynagrodzenia.

 

Kiedy minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie

Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej stosowane będą do wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi przyjmującymi zlecenie, jak również z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowo działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników, ani nie korzystają z pomocy podwykonawców, tylko sami wykonują zadania wynikające z zawartej umowy, na rzecz innego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że przepisy nowelizacji ustawy nie mają zastosowania dla umów zwieranych pomiędzy dwoma osobami fizycznymi prywatnie.

Minimalna stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania  także do umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia decyduje zleceniobiorca, któremu przysługuje wynagrodzenie prowizyjne lub określane za rezultat.

 

Ochrona minimalnej stawki godzinowej

Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej podlegało będzie ochronie przepisami praca. Zleceniobiorca nie będzie mógł się go zrzec ani przenieść prawa do niego na inną osobę. Poza tym wynagrodzenie będzie musiało być wypłacane w formie pieniężnej, ustawa nie dopuszcza np. przekazania zleceniobiorcy towarów o wartości równej wynagrodzeniu. Zmiana nastąpi także w terminie zapłaty. Obecnie zapłata za wykonaną prace następuje po realizacji całego zlecenia. W praktyce oznacza to, że w przypadku umów zawieranych np. na klika miesięcy, zleceniobiorca musi czekać na wynagrodzenie do końca umowy, jeśli nie zawarto w niej zapisu gwarantującego wykonawcy zapłatę w częściach. W myśl nowych przepisów w takich sytuacjach zleceniodawca raz w miesiącu będzie musiał wypłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia, nawet jeśli nie ma o tym mowy w zawartej umowie.