Z KRAJU

Umowa zlecenia zawarta z prokurentem - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS

Autor: Konsultant PIG
2014-11-28

Umowa zlecenia zawarta z prokurentem - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS

Umowa zlecenia zawarta przez spółkę z prokurentem, który jest również udziałowcem tej spółki, w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS powoduje takie same skutki, jak w przypadku innych zleceniobiorców.

Istotę i właściwości prokury określają przepisy Kodeksu Cywilnego art. 1091 -1099. W myśl tych przepisów, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zakres prokury obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pod rygorem nieważności powinna być ona udzielona na piśmie

Udzielenie prokury nie jest umową, lecz jednostronną czynnością prawną. Niezależnie od tego, pomiędzy spółką a prokurentem, równolegle może powstać stosunek prawny oparty na przepisach Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego.

 

Umowa zlecenia zawarta z prokurentem – podatek dochodowy od osób fizycznych

Na podstawie Ustawy o PDOF, zakwalifikowanie wynagrodzenia do właściwego źródła przychodów, zależy od tego, jakiego rodzaju stosunek prawny stanowi tytuł do wypłaty tego wynagrodzenia.

Jeżeli zatem osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje na rzecz spółki pracę w ramach umowy zlecenia – to wypłacane na podstawie tej umowy wynagrodzenie, należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,  art. 13 pkt 8 Ustawy o PDOF.

W tej sytuacji, spółka powinna pobierać i przekazywać na rachunek urzędu skarbowego
18-sto procentową zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 ust 1 i 1a tej ustawy.

 

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek stanowi dochód obliczony w następujący sposób:

  • przychód uzyskany na podstawie umowy zlecenia (po wyłączeniu świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 Ustawy o PDOF),
  • minus koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 % przychodu; przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika, 
  • minus składki na ubezpieczenia społeczne, potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika.

Obliczoną zaliczkę na podatek, pomniejsza się o pobraną przez płatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy wymiaru tej składki). Kwotę pobranej zaliczki płatnik przekazuje do 20-go dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego. 
Po zakończeniu roku, płatnik powinien sporządzić również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R, którą należy przekazać do skarbówki do końca stycznia. Z kolei, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, zarówno zleceniobiorcy jak i urzędowi skarbowemu, należy przekazać imienną informację PIT-11.

Kwoty wykazane w informacji PIT-11 zleceniobiorca uwzględnia w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli umowa zlecenia została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika, a jednocześnie kwota należności określona w tej umowie, nie przekracza 200 zł, przychody z tytułu umowy zlecenia, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 18 % przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy o PDOF).

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od przychodu, którego nie pomniejsza się ani o koszty jego uzyskania, ani o składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę 18 % zryczałtowanego podatku dochodowego, należy przekazać do 20-go dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego oraz wykazać w rocznej deklaracji PIT-8AR.

Zleceniobiorca, w rocznym zeznaniu podatkowym, nie wykazuje przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu.

 

Umowa zlecenia zawarta z prokurentem – składki ZUS

W świetle przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – prokurent, z którym spółka zawarła umowę zlecenia, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, na takich samych zasadach, jak inni zleceniobiorcy.

Podstawę wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez tę osobę z tytułu umowy zlecenia.

Do obowiązków zleceniodawcy, jako płatnika składek, należy zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obliczenie i pobieranie składek w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz przekazanie tych składek za dany miesiąc do ZUS wraz z deklaracją rozliczeniową i raportem imiennym.


Umowa zlecenia zawarta z prokurentem – koszty uzyskania przychodów spółki

Zgodnie z art. 15 ust. 1  Ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jeżeli zatem, wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia jest związane z działalnością przedsiębiorstwa oraz osiąganymi przez spółkę przychodami, spełnione są przesłanki określone przez ustawodawcę w powyższej definicji kosztów podatkowych.

Należy zauważyć, że wynagrodzenie wypłacane z tytułu realizacji umowy zlecenia przez osobę, będącą jednocześnie udziałowcem spółki, nie ma charakteru jednostronnego świadczenia na rzecz udziałowca, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PDOP.

Źródło  www.gofin.pl