Z KRAJU

Umowa o dzieło a ZUS

Autor: Marta Sanocka
2016-04-28

Umowa o dzieło a ZUS

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, co oznacza, że wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz zamawiającego określone dzieło, które ma wymierny charakter. Różni się ona od umowy o pracę tym, że nie precyzuje miejsca i czasu wykonywania pracy, która nie odbywa się pod nadzorem pracodawcy, w sposób przez niego zorganizowany ani z wykorzystaniem jego narzędzi. Umowy o dzieło z zasady zwolnione są ze składek ZUS jednak nie we wszystkich przypadkach.

Umowa o dzieło bez składek ZUS

W przypadku zawarcia umowy o dzieło z osobą, która postaje bez zatrudnienia nie ma obowiązku zgłaszania jej do ubezpieczeń społecznych, ani ubezpieczenia zdrowotnego. Od takiej umowy odprowadza się wyłącznie podatek dochodowy. Składek nie płaci się także jeśli wykonawca dzieła posiada zatrudnienie u innego pracodawcy.

Obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie powoduje także zawarcie umowy o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Urlopy związane z narodzinami dziecka są bowiem przerwami w opłacaniu składek. W ich trakcie pracodawca nie ma obowiązku ich opłacania, ani od trwającej podczas urlopu umowy o pracę, ani od umowy o dzieło zawartej ze swoim pracownikiem. ZUSy nie są naliczane także w przypadku zawarcia umowy o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym u innego pracodawcy.

Umowa o dzieło ze składkami ZUS

Często pracodawcy powierzają swoim pracownikom dodatkowe zadania na podstawie umów o dzieło. Wówczas konieczne jest jednak odprowadzenie wszystkich składek. Pracodawca nie ma obowiązku ponownie zgłaszać takiego pracownika do ZUS-u na druku ZUS ZUA, ale przychody z umowy o dzieło z nim zawartej wykazuje na formularzu ZUS RCA łącznie z wynagrodzeniem za pracę. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są zatem od całej kwoty, ponieważ przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem jest traktowany jak przychód z umowy o pracę.

Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek kiedy pracownik dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas umowa o dzieło z nim zawarta jest traktowana jak podpisana z odrębnym podmiotem gospodarczym. Wówczas pracownik traktuje wynagrodzenie z takiej umowy o dzieło jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, a pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.