Z KRAJU

Rząd przyjął Konstytucję biznesu, jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Autor: Marta Sanocka
2017-11-16

Rząd przyjął Konstytucję biznesu, jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 

Wprowadzenie zasady – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, możliwość prowadzenia działalności bez rejestrowania, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP to najważniejsze postanowienia Konstytucji biznesu, którą wczoraj przyjęto.

 

Konstytucja biznesu to 5 projektów ustaw: prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, a także ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze zmiany w prawie jakie nas czekają to:

 

Zasada wolności działalności gospodarczej

Wprowadzona została zasada: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, pewności prawa, przyjaznej dla firm interpretacji przepisów, domniemania uczciwości przedsiębiorców, uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów, odpowiedzialności urzędników za naruszenia prawa, poszanowania słusznych interesów innych przedsiębiorców oraz konsumentów, udzielania informacji, współdziałania organów oraz szybkości działania. Poza tym projekt zakłada rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy na zasadzie bezstronności i równego traktowania.

 

Ulga na start

Nowe przepisy wprowadzają zwolnienie ze składek na ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz preferencyjną składkę przez kolejne 2 lata.

 

Działalność nierejestrowana

Osoby prowadzące działalność zarobkową, których miesięczne przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, nie będą musiały rejestrować firmy ani opłacać składek na ZUS.

 

Wycofanie nr REGON

Przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami będą posługiwać się numerami NIP, a REGON będzie stopniowo  wygaszany.

 

Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powołany do życia ma zostać nowy organ Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie interweniował w przypadkach naruszenia praw przedsiębiorcy. Urzędy będą zobowiązane do wydawania na jego wniosek objaśnień niejednoznacznych przepisów. Zadaniem Rzecznika będzie także prowadzenie mediacji pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców.


Nowe przepisy prawa zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.