Z KRAJU

Koniec z tzw. syndromem pierwszej dniówki

Autor: Edyta Jaźwiecka
2016-05-14

Wczoraj, 13 maja, Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nowelizację Kodeksu Pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy.

Obecnie umowa może być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy, tzw. syndrom pierwszej dniówki. Po wejściu w życie nowelizacji pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości - to jest od 1 do 30 tys. zł - tylko że łatwiej będzie inspektorom udowodnić nielegalne zatrudnienie.

Dzięki posiadaniu umowy o pracę w formie pisemnej (lub pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna) przed dopuszczeniem do pracy pracownikom będzie łatwiej dochodzić przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystać z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie bowiem podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby nie posiadające umowy wskazywane były przez pracodawców jako pracujące pierwszy dzień. Kontrole wykazały, że w 2014 roku proceder nielegalnego zatrudnienia - polegającego na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego - został stwierdzony w przypadku 18% kontrolowanych podmiotów.

Dzięki nowelizacji, która wejdzie w życie od 1 września 2016 r., Państwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Nieuczciwi pracodawcy nie będą bowiem mogli tłumaczyć, iż dany pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień.

 

źródło: www.mpips.gov.pl