Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-09-01

28 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój określają warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazują szczegółowe koszty, które mogą być uznane za kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu. Dokument uszczegóławia również warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Należy pamiętać, że Wytyczne są obowiązującym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trwających aktualnie konkursów, między innymi:

 

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

 

Źródło: Serwis Programu Inteligentny Rozwój