Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020

Autor: Karolina Serwińska
2015-04-17

Ogłoszono Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Regulacje mają zastosowanie do środków pomocy technicznej, a także do wydatków ponoszonych zarówno w ramach współfinansowania krajowego (w tym wkładu własnego), jak i ze środków unijnych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych lub z Funduszu Spójności.

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot dofinansowania w ramach danego Programu Operacyjnego.

 

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:

  • został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę lub osobę uprawnioną w imieniu wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danej osi priorytetowej, działania lub poddziałania,
  • jest zgodny z Programu Operacyjnego oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego i regulaminem konkursu lub dokumentacją dotyczącą projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym,
  • przyczynia się do realizacji szczegółowych celów danej osi priorytetowej, działania lub poddziałania,
  • jest zgodny z horyzontalnymi politykami UE, określonymi w rozporządzeniu ogólnym,
  • spełnia kryteria wyboru obowiązujące w danym konkursie lub kryteria obowiązujące dla projektów pozakonkursowych, zatwierdzone przez komitet monitorujący Programu Operacyjnego. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może określić w wytycznych programowych szczegółowe warunki kwalifikowalności projektów w ramach danego Programu Operacyjnego, które powinny być zgodne z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych.

Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane
za kwalifikowalne.

W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc publiczną, ocena kwalifikowalności projektu uwzględnia przepisy obowiązujące wnioskodawcę
w przedmiotowym zakresie.

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl