Wydłużenie terminu składania wniosków o kredyt technologiczny

Autor: Izabela Jaźwiecka
2016-10-01

Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin naboru wniosków w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2  „Kredyt na innowacje technologiczne".  Wnioski o kredyt można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16.00.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Nabór wniosków został przedłużony w odpowiedzi na duże zainteresowanie naborem wśród potencjalnych beneficjentów, a także wynikiem postulatów, które skierowali przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydłużenie terminu naboru wniosków ułatwi zainteresowanym przedsiębiorcom precyzyjne przygotowanie wniosków o dofinansowanie, natomiast kredytującym bankom pozwoli na przeprowadzenie procedur odnośnie wystawienia promesy kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji, której przedmiotem jest wdrożenie nowej (nabytej lub własnej) technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.  Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług aniżeli te dotychczas wytwarzane na terytorium Polski.

„Kredyt na innowacje technologiczne” jest jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na zastosowania wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2014-2020 trafi do przedsiębiorców łącznie kwota 422 ml euro.

W poprzedniej edycji instrumentu „Kredyt na innowacje technologiczne”, w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”, do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 494 wnioski z przedsiębiorstw z sektora MŚP. Kwota wnioskowanych dotacji przekroczyła dostępną pulę środków -  BGK do rozdysponowania miał 303 mln zł. Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na zwiększenie środków na dofinansowanie. W związku z tym kredyt zostanie udzielony 196 firmom. Najwięcej innowacji zostanie zrealizowanych na Podkarpaciu (27), w Małopolsce (26) i na Pomorzu (23), zaś jedynie 3 w województwie lubuskim.

W drugiej edycji konkursu dostępna na dofinansowanie kredytów pula wyniesie 500 mln zł.