Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-10-12

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi został zawarty w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Zalicza się do nich m.in. wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Jednak z uwagi na przepis przejściowy – art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – obowiązujący od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., podatnikowi nie przysługiwało w ogóle odliczenie VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pewnych kategorii pojazdów wymienionych w art. 12 ust. 1 tej ustawy. Ten całkowity zakaz odliczania VAT od zakupu paliwa odnosił się do:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Ograniczenie to nie dotyczyło pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Począwszy od 1 lipca 2015 r., z uwagi na wygaśnięcie przepisu przejściowego, podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Od tego dnia przestał bowiem obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od ww. wydatków.

Należy jednak pamiętać, że aby móc odliczyć połowę VAT, zakupu paliwa należy dokonać 1 lipca 2015 r. i później. Jeżeli zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r., to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Moment wystawienia faktury nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu z 16 czerwca 2015 r. pt. "Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych".

 

 

Źródło: gofin.pl