Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 – nabór ogłoszony!

Autor: AB
2015-11-08

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2016 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

 • inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;
 • aktywizację międzynarodowej debaty publicznej w obrębie priorytetów wskazanych w par. 2 ust. 3 regulaminu konkursu;
 • wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
 • zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
 • wzmocnienie rozpoznawalności marki Polska w oparciu o założenia dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”; dokument ten stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Projekty zgłoszone w konkursie realizując powyższe cele powinny odnosić się  do następujących priorytetów MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2016 r.:

 • promocja wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
 • promocja międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
 • promocja przemysłów kreatywnych;
 • promocja rozwoju polskich miast;
 • promocja nauki języka polskiego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

 3 900.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) PLN.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust.1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

 

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

 Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

 

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

 Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

 Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

 Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 4.12.2015 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

 Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 12.02.2016 r.

 

Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015na kwotę 3 893 813,00 zł

 

Pliki do pobrania

Dokument w formacie Portable Document Format

Regulamin konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 (408 KB)

Dokument Microsoft Word

Załącznik nr 1 do regulaminu (wzór oferty) (47 KB)

Dokument Microsoft Excel Open XML

Załącznik nr 1 do oferty (kosztorys) (34 KB)

Dokument w formacie Portable Document Format

Załącznik nr 2 do regulaminu (instrukcja) (871 KB)

Dokument w formacie Portable Document Format

Załącznik nr 3 do regulaminu (oświadczenie) (348 KB)

Dokument w formacie Portable Document Format

Załącznik nr 4 do regulaminu (wzór umowy) docx (446 KB)

Dokument w formacie Portable Document Format

Załacznik nr 5 do regulaminu (Zasady komunikacji marki POLSKA) (173 KB)