Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-01-18

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW) już w lutym 2016 r. powinien zostać ogłoszony konkurs z poddziałania 1.3.2 Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP.

 

 

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Celem wsparcia jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej.

 

Projekty wsparte w ramach działania mają się przyczynić do:

  • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
  • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
  • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
  • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

 

W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

 

Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie naboru: 320 mln PLN

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych każdego z projektów: 20 mln PLN

 

Maksymalna intensywność pomocy wyniesie:

  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy szkoleniowej, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis.

 

Do pobrania Kryteria wyboru projektów z poddziałania 1.3.2 POPW.

 

 

Źródło:

Fundusze Europejskie PARP – Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Serwis Programu Polska Wschodnia