Wsparcie na zakup i wdrożenie nowej technologii - ogłoszenie konkursu

Autor: Edyta Jaźwiecka
2016-06-28

20 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego - w formie premii technologicznej - stanowiącej spłatę części kredytu, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014) oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Co ważne, kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tejże technologii. 

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi:  500 000 000,00 zł (pięćset  milionów złotych), w tym:
1.    dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)
2.    dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro, a maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.


Po kolei czyli proces aplikowania o premię technologiczną

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (28 lipiec 2016 r. - 30 wrzesień 2016).
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.


Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Z kolei za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia (zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu) podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login

Pełna dokumentacja konkursowa


źródło: www.bgk.pl