Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór wniosków

Autor: EJ
2015-10-23

21 października 2015 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wykonują działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wg PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.89.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.03.Z, 13.10.D, 20.14.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 52.10.B.
 • rolnicy będący osobami fizycznymi, domownikami lub małżonkiem tego rolnika, jeżeli podlega on ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • prowadzący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zobowiążą się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będą:
  A) nabywać co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  B) wykorzystywać do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,
  C) przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom, które udowodnią, iż realizacja przedsięwzięcia – a co za tym idzie osiągnięcie celów – nie jest możliwe bez udziału środków publicznych.


Pomoc przyznawana i wypłacana jest do wysokości limitu, który wynosi:

 • 300 tys. zł – w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem,
 • 3 mln zł – w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
 • 15 mln zł – w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł w przypadku rolników oraz 100 tys. zł w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia poniesione przez beneficjenta w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Co może zostać sfinansowane w ramach programu?

Do kosztów kwalifikujących się do wsparcia zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
-    magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
-    przetwarzania produktów rolnych,
-    magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,

d) wdrożenia systemów zarządzania jakością,

e) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, jeżeli przeniesienie własności rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,

f) opłat za patenty i licencje.

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
-    innych niż związanych z ochroną środowiska,
-    kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące m.in. koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby firmy.

 

Więcej informacji i niezbędna dokumentacja dostępna jest TUTAJ

 

Źródło: arimr.gov.pl