Wsparcie dla osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców - oferta Powiatowych Urzędów Pracy

2014-08-28

27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 631) 

 

Powyższa ustawa wprowadza nowe instrumenty, które z założenia mają skuteczniej niż dotychczas aktywizować osoby bezrobotne i ułatwiać im powrót na rynek pracy. W szczególności wdrożono następujące rozwiązania: 

 1. Każdemu bezrobotnemu zostanie ustalony tzw. „profil pomocy” (jeden z trzech możliwych):
 • profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych. Formy pomocy stosowane w tym profilu: pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach z poradnictwo zawodowe oraz formy pomocy określone w art. 40 ust. 1 i 3a,  art. 45. art. 46 ust. 1 pkt2,  art. 60b, art. 61e pkt. 2, art. 66k-66n ustawy.
 • profil pomocy II, przewidziany dla osób wymagających wsparcia. Formy pomocy stosowane w tym profilu: usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone, oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.
 • profil pomocy III, dla osób oddalonych od rynku pracy. Formy pomocy stosowane w tym profilu: Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Za ustalenie profilu pomocy odpowiadać będą doradcy klienta, do kompetencji których należeć będzie także utworzenie i realizacja indywidualnego planu działania, udzielanie wskazówek co do korzystania z usług rynku pracy i całościowa opieka nad danym bezrobotnym. Zgodnie z zapisami ustawy, osoba bezrobotna, która nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej.

 

 1. Ułatwiono pracodawcom i przedsiębiorcom dostęp do pomocy oferowanej im przez urzędy pracy poprzez traktowanie przekazywanych im środków za pomoc de minimis. Oprócz dotychczasowych form pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom, wprowadzono nowe tj:
 • utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego – z którego będą przyznawane środki dla przedsiębiorców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego zatrudnianego pracownika,
 • pomoc na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej - zawieranych pomiędzy starostami, pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi, na sfinansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy, 
 • grant na telepracę – można przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy (grant) na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
 • świadczenia aktywizacyjne – dotyczące pomocy dla pracodawców zatrudniających wyżej wskazanych bezrobotnych,
 • refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy,   
 • dofinansowanie wynagrodzenia przy zatrudnieniu bezrobotnego w wieku 50+, 
 • pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, a także finansowanie ze środków Funduszu Pracy usług doradczych i szkoleniowych dla osób, którym przyznano pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,
 • premia przy bonie stażowym,
 • bon zatrudnieniowy.
 1. Dla bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia przewidziano nowe, dodatkowe formy pomocy: 
 • Bony stażowe - będące gwarancją skierowania bezrobotnego na podstawie indywidualnego planu działania do odbycia stażu u wskazanego przez niego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu staży przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego finansowane są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
 • Bony szkoleniowe – będące gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz zapewnienie opłacenia kosztów, związanych z podjęciem szkolenia na podstawie indywidualnego planu działania, po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po odbyciu szkolenia,
 • Bony zatrudnieniowe – będące dla pracodawców gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon, z zobowiązaniem zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy,
 • Bony na zasiedlenie – pozwalające na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. 
 1. Wprowadzono Program Aktywizacja i Integracja – skierowany dla bezrobotnych, dla których urząd pracy ustalił profil pomocy III, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Działania tu realizowane mają doprowadzić do wykształcenia aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym uczestnika Programu, poprzez jego udział w pracach społecznie użytecznych, udziału w grupowych poradach specjalistycznych, warsztatach trenerskich itp.,