Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – kto może założyć biuro rachunkowe?

Autor: Arletta Marecka, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-09-23

Od sierpnia 2014 r. biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy zainteresowany podmiot i świadczyć w ramach tej działalności usługi księgowe oraz niektóre usługi doradcze.

 

Zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm., dalej: uor), działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 uor (m.in. za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych).

Przedsiębiorcą zaś może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może prowadzić każdy wyżej wskazany przedsiębiorca. Dotyczy to nawet tych z nich, którzy nie spełniają wskazanych warunków, ale powierzyli wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg osobom, które spełniają te kryteria. Wystarczające jest więc zatrudnienie pracownika, a nawet powierzenie wykonywania tych czynności zleceniobiorcy.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wprowadzony został wymóg posiadania ubezpieczenia. Stosownie bowiem do postanowień art. 76h ust. 1 uor, przedsiębiorcy prowadzący taką działalność są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Szczegółowe zasady zawierania tego ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. poz. 1616). Zgodnie postanowieniami tego rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Umowy tego ubezpieczenia nie muszą zawierać przedsiębiorcy będący biegłymi rewidentami oraz doradcami podatkowymi, jeżeli ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Źródło: www.podatki.biz