Unijna platforma współpracy przeciwko szarej strefie

Autor: Marta Sanocka
2016-02-03

Unijna platforma współpracy przeciwko szarej strefie

Parlament europejski powołał do życia „Europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej”. Z danych statystycznych wynika bowiem, że nielegalne zatrudnienie powoduje straty w unijnej gospodarce sięgające aż 18 % PKB! Poza tym negatywnie wpływa na warunki zatrudnienia i ogólnie zakłóca równowagę na rynku pracy. Uznano, że aby skutecznie walczyć z szarą strefą konieczne jest nawiązanie dobrej współpracy pomiędzy ministerstwami pracy, pracodawcami i związkami zawodowymi wszystkich krajów członkowskich.

 

Jakie zadania będzie realizować ?

Definicje pracy nierejestrowanej w różnych krajach nieco się różnią, zwykle jednak określają ją jako działalność zarobkową, która jest zgodna z prawem ze względu na swój przedmiot, ale której wykonywanie nie zostało zgłoszone w odpowiednich instytucjach. Celem platformy ma być nie tylko wykrywanie i zwalczanie przypadków nielegalnego zatrudnienia, ale także poprawa warunków pracy oraz włączenie społeczne osób pracujących w szarej strefie. Ma także przeciwdziałać pracy fałszywie zarejestrowanej jak na przykład pozorowane samozatrudnienie. Działania te mają być realizowane przede wszystkim przez rzeczywiste działania transgraniczne oraz opracowanie systemu szybkiej wymiany informacji pomiędzy urzędami. Przewidywane usprawnienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać kompetencji poszczególnych państw członkowskich, ani też kolidować z indywidualnie podejmowanymi przez nie działaniami. Mają jedynie zharmonizować przepisy na poziomie unijnym.


Jak będzie działać?

W skład platformy wejdą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich oraz reprezentant Komisji. Każdy kraj będzie mógł mianować maksymalnie czterech ponadbranżowych partnerów społecznych, którzy w równym stopniu będą występować w imieniu pracodawców jaki i pracowników. Jako obserwatorzy, w posiedzeniach będą mogli uczestniczyć również pracodawcy i pracownicy z sektorów, w których najczęściej odnotowywane są przypadki nielegalnego zatrudnienia, przedstawiciele Eurofound, Europejskiej Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), MOP oraz przedstawiciele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zaplanowano co najmniej dwa posiedzenia platformy rocznie. Poza tym powołane zostaną grupy robocze, które zajmować się będą specyficznymi aspektami pracy nierejestrowane. Platforma i jej działania finansowane będą z unijnego programu Progress, na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, w ramach jego budżetu. Szacuje się że funkcjonowanie platformy będzie kosztować około 2,1 mln euro rocznie.