Unia dofinansuje strefy aktywności gospodarczej tworzone przez samorządy

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-11-29

Zarząd Województwa ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.3 Promocja przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z terenu województwa podkarpackiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów. Wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych –1 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 000 zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 grudnia 2015 r., od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016 r.,  do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej, musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Systemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A, 35–010 Rzeszów. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

 

Szczegółowe  informacje wraz z regulaminem i dokumentacją są dostępne tutaj:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/524-1-3-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej

 

Źródło: rpo.podkarpackie.pl