Umowy zlecenie w 2017 r. Ewidencja czasu pracy i sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów Cz. II

2016-12-30

Umowy zlecenie w 2017 r. Ewidencja czasu pracy i sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Cz. II

 

Nowelizacja ustawy dotyczącej umów zlecenia, oprócz minimalnej stawki godzinowej wprowadza również obowiązek ewidencjonowania godzin poświęconych na realizacje zlecenia. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia ewidencji, ustawodawca pozostawia swobodę jego wyboru stronom umowy.

 

Ewidencja czasu pracy dla umów zlecenie

Informacja o tym, w jaki sposób ewidencja czasu pracy nad zleceniem będzie prowadzona, powinna znaleźć się w umowie. Jeśli jednak umowa nie zawiera zapisu dotyczącego tej kwestii, zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia zleceniodawcy pisemnej informacji dotyczącej liczby godzin poświęconych na wykonanie na jego rzecz zlecenia. Termin, w jakim powinien to zrobić, musi poprzedzać dzień dokonania wypłaty wynagrodzenia. Z nowych przepisów jednoznacznie nie wynika obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla zleceń. Nowelizacja ustawy wskazuje jednak, że forma ewidencjonowania godzin pracy nad zleceniem powinna umożliwiać w przyszłości odpowiednim organom sprawdzenie, czy wymogi dotyczące minimalnej godzinowej stawki zostały zachowane.

 

Przechowywanie dokumentów

Dokumenty, w których określony został sposób potwierdzania czasu pracy oraz te dotyczące liczby godzin, które poświęcone zostały na wykonanie zlecenia, zleceniodawca będzie miał obowiązek przechowywać 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. W praktyce oznacza to archiwizację w tym okresie umów oraz rachunków i faktów wystawionych w związku z nimi, a także sprawozdań przekazanych przez zleceniobiorcę dotyczących liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia, a także ewidencji prowadzonej przez zleceniodawcę w przypadku, gdy taka forma ustalona została w umowie.

 

Jakie sankcje grożą przedsiębiorstwom nieprzestrzegającym nowych przepisów?

Organem, który zyska uprawnienia do kontroli wypełniania przez zleceniodawców nowych uregulowań prawnych, jest Państwowa Inspekcja Pracy. PIP uzyska prawo do kontroli legalności zatrudnienia i przestrzegania zachowywania minimalnych stawek, bez uprzedzenia w godzinach pracy danego podmiotu. Oznacza to, że będzie mogła zostać przeprowadzona kontrola wypłacania minimalnego wynagrodzenia godzinowego za zlecenia w dowolnym momencie. Jeśli PIP stwierdzi, że dany podmiot nie wypłacił zleceniobiorcy wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, będzie mogła wydać polecenie wypłaty zaległej sumy. Ustawa przewiduje także sankcje za uchylanie się od stosowania nowych przepisów. Zleceniodawca, który nie wypłaci zleceniobiorcy wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej, będzie musiał liczyć się z karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.