Ułatwienia dla zakładających biura rachunkowe

Autor: Konsultant PIG
2014-09-01

Dnia 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 769).

Z tym dniem nastąpiła dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych co oznacza, że zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
  2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego – złożone do dnia 9 sierpnia 2014 r. zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach. Osoby, które złożyły wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu – do dnia 9 sierpnia 2014 r. – będą mogły przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach.