System Intrastat

Autor: Karolina Serwińska
2015-01-26

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wprowadzenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z UE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli
na dostarczaniu organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

 

Intrastat to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii wprowadzony w Polsce 1 maja 2004,
a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 roku. Dzięki systemowi, informacje przedsiębiorców o dokonanym przywozie
lub wywozie towarów między krajami należącymi, przekazywane są do Wspólnoty Europejskiej.
 

Deklaracja Intrastat zawiera dane podobne do deklaracji celnej (kod taryfy celnej CN, kraj pochodzenia towaru, masa netto, deklarowana wartość i ilość we właściwej dla danego towaru uzupełniającej jednostce miary, jeśli dany kod CN wymaga takiej jednostki). Deklarację składa się za okresy miesięczne, osobno dla przywozu i wywozu, ale tylko wówczas, jeżeli zostały przekroczone przez przedsiębiorcę kwoty obrotów określonych progami statystycznymi w poprzednim roku sprawozdawczym, ogłaszanymi corocznie przez GUS.

W Polsce stosowane są 2 progi:

  • próg podstawowy – jego przekroczenie w przywozie lub wywozie zobowiązuje do przekazywania podstawowych informacji o obrotach,
  • próg szczegółowy – odrębny dla przywozu i wywozu, zobowiązuje do przekazywania szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z krajami UE.

Obecnie, w państwach członkowskich Unii Europejskiej dane o handlu zagranicznym pochodzą z dwóch równolegle funkcjonujących systemów statystyki:

  1. Systemu EKSTRASTAT, obejmującego swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE;
  2. Systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE opartego na danych pochodzących z deklaracji.

 

Skutki wprowadzenia systemu w Polsce

 

Wdrożenie systemu, zmusza podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi, do przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, czyli
o dokonanym przywozie towarów z terytorium innych państw Unii Europejskiej na terytorium Polski i odwrotnie. Dane statystyczne o handlu towarami, zbierane są przez służby celne, bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub przedstawicieli reprezentujących te podmioty.

W myśl przepisów prawa celnego, osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania zgłoszeń na formularzu deklaracji „Intrastat” – przywóz i deklaracji „Intrastat” – wywóz.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wartości tzw. progów statystycznych, publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej, wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

 

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2015 roku

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. 2014 poz. 1330).

W myśl rozporządzenia, wszystkie podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy w przywozie, o wartości 1 500 000 zł
lub próg podstawowy w wywozie - 1 500 000 zł w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz podmioty te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg,
są zobowiązane do podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony), zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

Na podmiotach, u których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w przywozie próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł lub próg szczegółowy w wywozie 76 000 000 zł w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz u których w bieżącym roku sprawozdawczym zostanie przekroczony ten próg, ciąży obowiązek wypełniania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony), wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który nie będzie prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne określone
w Ustawie Prawo Celne z 19 marca 2004 r.

 

od 01.01.2015 do 31.12.2015

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

1.500.000 zł

42.000.000 zł

dla wywozu

1.500.000 zł

76.000.000 zł

 

Miejsce składania deklaracji

 

Deklaracje INTRASTAT, z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów), z/na terytorium innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, podmiot zobowiązany jest przekazywać do Izby Celnej w Szczecinie www.ic-szczecin.pl.

Polska Administracja Celna, przyjęła na siebie zadanie gromadzenia, kontroli danych z deklaracji INTRASTAT oraz ich przetwarzania i tworzenia zbioru statystycznego
dla Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Systemu Obsługi Deklaracji CELINA.

 

Formy dokonywanych zgłoszeń

 

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT mogą to uczynić w formie elektronicznej lub pisemnej.

Administracja celna, preferuje elektroniczną formę przekazywania deklaracji INTRASTAT w formacie XML, w ramach Systemu Obsługi Deklaracji CELINA. Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej formy przekazywania danych znajdują się w punkcie:

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA INTRASTAT

 

Kiedy należy złożyć deklarację?

 

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy, niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy, powinno być dokonane nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy, musi być dokonanie nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

 

Korekty deklaracji

 

Informacje przekazane przez podmiot zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT, mogą okazać się błędne (nieprawidłowości może zauważyć sam podmiot lub mogą
one zostać wykryte w trakcie kontroli danych w systemie informatycznym). W takiej sytuacji, istnieje konieczność dokonania korekty przesłanej uprzednio informacji.

Korekta deklaracji INTRASTAT może polegać na:

  • zamianie deklaracji INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio przysłanej deklaracji INTRASTAT,
  • zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach deklaracji INTRASTAT,
  • anulowaniu pozycji deklaracji INTRASTAT,
  • dodaniu nowych pozycji w deklaracji INTRASTAT.

Korekta może zostać dokonana na odpowiednim formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" lub "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" lub w formie elektronicznej. Uchylanie się od składania korekt, podlega sankcjom karnym.

Po upływie 2 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, i w którym przesłano deklarację INTRASTAT wymagającą korekty,
nie należy dokonywać korekty tej deklaracji.

 

Jeśli powyższy artykół zaciekawił Państwa, ale nie wyczerpał tematyki do końca, serdecznie zapraszamy na szkolenie Podkarpackiej Izby Gospodarczej System INTRASTAT – aktualny stan prawny i planowane zmiany na 2015 31.01.2015 r. w Rzeszowie - Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

 

Źródło:  stat.gov.pl; pl.wikipedia.org; www.vat.pl