Standaryzacja formularzy wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewu

Autor: J.Krzysik
2015-06-23

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, odpowiada pod względem graficznym i układu pól analogicznemu wzorowi dotyczącemu wpłat na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na celnym jako „CŁO". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

W początkowym okresie, w sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO", można wykorzystać do dokonania wpłaty na rachunek organu celnego, formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (link otwiera plik PDF, 1,28 MB).  

Jednocześnie, od 1 lipca 2015 r. powstanie możliwość stosowania ww. wzoru formularza (tzw. przelewu standardowego), w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej. Ułatwi to zapłatę należności podmiotom dokonującym wpłaty lub przelewu na rachunek właściwej izby celnej za pośrednictwem banku.

W tym celu, poszczególne rodzaje należności, oznaczone symbolami w polu 12 ww. wzoru formularza, będą w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy, przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków. Przykładowo, dla wpłat na rachunek bankowy izby celnej właściwy do dokonywania:

 • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SAD,
   
 • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADw,
   
 • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
   
 • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCw,
   
 • wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług – symbol VAT-IM,
   
 • wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym – TYTULW,
   
 • zapłaty opłaty paliwowej - symbol OPPALIW,
   
 • zapłaty innych należności, np. mandatu, kary pieniężnej, należności cywilno-prawnych – INNE,
   
 • zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp.
   
 • zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, itp.

UWAGA: do 30 czerwca 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelewy podatkowe stosowany jest symbol SAD, oznaczający wpłatę podatku akcyzowego od importu, naliczonego w zgłoszeniu celnym. Od 1 lipca 2015 r. symbol SAD będzie wykorzystywany przy zapłacie cła oraz podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Dla zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia będzie stosowany nowy symbol SADAKC (dla wielu zgłoszeń celnych – SADAKCw).

Różnice w wyglądzie stron internetowych poszczególnych banków mogą powodować, że umiejscowienie polecenia przelewu na rachunek organu celnego na stronach banków, może być różne i może występować pod różnymi tytułami. Zwłaszcza w początkowym okresie stosowania przelewu standardowego celnego, będzie można go zrealizować na stronie banku w zakładce zatytułowanej np. „Przelew podatkowy", „Przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US", itp. Zmiana nazwy zakładki, kierującej do wypełnienia przelewu celnego, oprócz podatkowego leży po stronie banków i zapewne w nieodległym czasie zostanie dokonana tak, aby klienci korzystający z bankowości elektronicznej już na etapie wybrania odpowiedniej zakładki byli pewni, że obsłużą po jej wybraniu przelew celny.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów