Składki ZUS uzależnione od przychodu tylko przez 36 miesięcy

2018-05-29

Składki ZUS uzależnione od przychodu tylko przez 36 miesięcy

Ustawa dotycząca uzależnienia wysokości składek ZUS od osiąganych przychodów ma zacząć obowiązywać od 2019 roku. Przywilej opłacania obniżonych składek ma ubezpieczenia społeczne, zostanie jednak ograniczony czasowo.

 

Limit przychodu

Nowe przepisy ustalają graniczny poziom osiągniętego przychodu, uprawniający do skorzystania z przywileju opłacania obniżonych składek ZUS w ujęciu rocznym na poziomie 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodu dotyczy roku poprzedniego, więc do jego ustalenia brana pod uwagę będzie także wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Oznacza to, że od stycznia 2019 roku niższe składki będą mogły zapłacić firmy, których roczny przychód nie przekroczył 63 000 zł.

 

Kto może opłacać obniżone składni ZUS?

Przywilej ten przysługiwał będzie tylko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym. Ustawa wyklucza jednak przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali podatek w formie karty podatkowej. Z preferencji nie będą mogły także skorzystać osoby wykonujące działalność na rzecz byłego pracodawcy, dla którego wykonywały te same czynności na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Poza tym prawo do korzystania z ulgi będą mieć tylko ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność przez co najmniej przez 60 dni.          

  

Jak obliczyć wysokość składek?

Według nowych przepisów obniżone mogą zostać jedynie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Składkę zdrowotną będzie trzeba opłacać w normalnej wysokości. Podstawą wymiaru składek będzie średni miesięczny przychód przedsiębiorcy osiągnięty w roku poprzednim pomnożony przez zawarty w ustawie współczynnik. Przychód obliczany będzie w następujący sposób:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Wspomniany współczynnik uzależniony będzie od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Składni opłacane przez przedsiębiorcę nie mogą być jednak niższe niż wysokość składek preferencyjnych, jakie mogą opłacać nowi przedsiębiorcy przez okres 24 miesięcy po rozpoczęciu działalności. Górną granicą wysokości składek liczonych od przychodu jest natomiast wysokość obowiązującego tzw. dużego ZUS-u. Oznacza to, że gdyby ustawa obowiązywała już w 2018 roku, to  wysokość składek uzależnionych od dochodu wąchałaby się w przedziale pomiędzy 519,28 zł a 1228,70 zł.

 

Składki uzależnione od przychodu tylko przez 36 miesięcy

Niemiłą niespodzianką jest ograniczenie czasowe możliwości opłacania składek uzależnionych od przychodu. Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorca może opłacać składki w obniżonej wysokości tylko przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy. W praktyce oznacza to, że po trzech latach stosowania składek uzależnionych od przychodu, przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania przez kolejne 2 lata składek w pełnej wysokość.