Ruszyła baza konkurencyjności

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-01-03

Od 1 stycznia 2016 roku podmioty realizujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych w nowo powstałej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

 

 

Zasady publikacji ogłoszeń dotyczą beneficjentów funduszy takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu stanowi obowiązek beneficjentów w świetle Wytycznych Ministra Rozwoju dotyczących zasady konkurencyjności.

 

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

 

Baza Konkurencyjności umożliwia również publikowanie przez Beneficjentów zapytań ofertowych dotyczących zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tyś. zł netto włącznie tj. zamówień realizowanych w trybie uproszczonym poprzez dokonanie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6 sekcja 6.2 pkt 4) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dodatkowy obowiązek upublicznienia zamówień w tym przedziale wartościowym dotyczy Beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

 

Źródło:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości