Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów na Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-05-05

W dniu 4 maja 2015 roku został rozpoczęty nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

 

W ramach naboru dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.  Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

1. dla mikroprzedsiębiorcy:

  • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

2. dla małego przedsiębiorcy:

  • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

3. dla średniego przedsiębiorcy:

  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 

Powyższe poziomy dofinansowania mogą zostać podniesione w przypadku gdy przedsiębiorca zobowiąże się do szerokiego rozpowszechnienia wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015 mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego IP. Aby móc korzystać z systemu informatycznego IP wnioskodawca musi posiadać swoje konto. W celu jego założenia należy dokonać rejestracji. Zachęcamy również do zapoznania się z instrukcją składania wniosków wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015.

 

Wnioski aplikacyjne można składać do 31 grudnia 2015 r., do godziny 23:59. Nabór prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Warto dodać, że wyniki prac badawczych będą mogły uzyskać dofinansowanie na ich wdrożenie. Pomoc będzie można uzyskać w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach". Ostatecznymi odbiorami wsparcia będą mogły zostać przedsiębiorstwa, które realizują projekty innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. Projekty te będą miały charakter inwestycyjny, gdyż związane będą z komercjalizacją wyników prac B+R. Jednocześnie wspierane będzie tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług.

 

 

Definicje:

Badania przemysłowe - zgodnie z definicją w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Prace rozwojowe - zgodnie z definicją w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzania konkursu

Zobacz również:

Ogłoszenie o konkursie 1/1.1.1/2015 wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz pomocniczymi do przygotowania wniosku apliacyjnego