Rejestr Usług Rozwojowych - dla kogo?

Autor: Konsultant PIG

Instytucje – np. firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe – zamierzające świadczyć usługi szkoleniowe, doradcze w nowej perspektywie finansowej, powinny posiadać wpis do określonych rejestrów. Mimo, że jeszcze nie rozpoczęły się nabory wniosków, to już dziś warto rozpocząć procedurę wpisu lub przygotowania do wpisu. Jest to szczególnie ważne w kontekście nowego rejestru – Rejestru Usług Rozwojowych, który zostanie wprowadzony w roku 2015, jednak odnosił się będzie do doświadczenia podmiotu z lat poprzednich.

Od 1 stycznia 2015 roku, zacznie działać Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – integralny element Systemu Zapewnienia Jakości Usługom Rozwojowym. Tylko firmy zarejestrowane w nim i jednocześnie spełniające określone wymagania, będą mogły organizować szkolenia współfinansowane ze środków EFS.

W rejestrze znajdzie się m.in.:

 • informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (KARTA PODMIOTU);
 • informacja o ofercie podmiotów świadczących usługi rozwojowe - oferta komercyjna, oferta w ramach EFS (KARTA USŁUGI);
 • informacja o ocenie świadczonych usług, dokonanej przez klienta (KARTA OCENY USŁUGI).

Co to są usługi rozwojowe?

Usługa rozwojowa obejmuje wszelkie działania, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników (poza działaniami inwestycyjnymi).

Na potrzeby Rejestru Usług Rozwojowych ww. usługi zostały podzielone na 4 rodzaje:

 • usługa szkoleniowa;
 • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym;
 • inne usługi rozwojowe;
 • usługa e-learningowa.

Usługi szkoleniowe

Szkolenia to pozaszkolne formy edukacji osób dorosłych, mające na celu podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji, dostarczenie wiedzy, ćwiczenie umiejętności, prowadzona zgodnie z przyjętym programem, wg określonej metodyki, w określonym miejscu i czasie, zgodnie z zasadami uczenia się dorosłych.

Są to zarówno szkolenie otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych osób, szkolenie zamknięte – zorganizowane dla z góry określonej grupy osób, szkolenie wewnętrzne – prowadzone przez pracowników danej firmy (jej kadrę szkoleniową), dla jej pracowników oraz szkolenia zewnętrzne – prowadzone przez trenera niebędącego pracownikiem firmy zlecającej szkolenie.

Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym

A) Kwalifikacyjny kurs zawodowy – to kurs prowadzony według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

B) Kurs umiejętności zawodowych – to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach.

C) Kurs inny niż wymienione w lit. A, B, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz.186 z późn. zm. ).

Inne usługi rozwojowe

A. Doradztwo

Ze względu na zakres i formy współpracy między firmą a doradcą rozróżniamy:

 • Doradztwo klasyczne nazywane inaczej eksperckim - zlecanie na zewnątrz firmy opracowania ekspertyz lub programów dotyczących wybranej problematyki lub przekrojów działania firmy; w tej formule doradca nie ma wpływu na działania przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo uczestniczące (partycypacyjne) - sytuacja, w której doradca włączony jest w sposób zamierzony w działalność firmy dla osiągnięcia ustalonego celu; doradca przyjmuje istniejące lub modyfikuje przyjęte rozwiązanie, albo proponuje własną koncepcję rozwiązania oraz odpowiada, w uzgodnionym zakresie za sukces we wdrażaniu przyjętych rozwiązań.

B. Superwizja - forma doradztwa, realizowana w celu zwiększenia efektywności pracy i rozwoju zawodowego, a polegająca na obserwacji pracy osoby superwizowanej. Obserwator (superwizor), przekazuje osobie obserwowanej opinię nt. jej pracy wraz z rekomendacjami i propozycjami zmian.

C. Facylitacja - facylitację można określić, jako pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy, „Sposób na dowodzenie bez przejmowania sterów" Ingrid Bens „Facilitating with Ease".

D. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

E. Mentoring – to jedna z form rozwijania kwalifikacji/umiejętności pracowników, to relacja dwóch osób, której celem jest nauka i rozwój. Mentor to osoba doświadczona, także zawodowo, o silnym autorytecie, która wprowadza drugą osobę tj. ucznia, najczęściej młodego, mniej doświadczonego pracownika w arkana pracy zawodowej i życie firmy.

F. Intermentoring – umiejętne łączenie doświadczeń różnych pokoleń w pracy. Pozwala na skuteczne wzmacnianie i wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku.

G. Studia podyplomowe - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona na uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

H. Projekt zmiany - rodzaj kompleksowej usługi rozwojowej (wykorzystującej kilka form rozwojowych), skierowanej do konkretnego przedsiębiorstwa, mającej na celu spowodowanie pozytywnej zmiany w przedsiębiorstwie, co przełoży się na jego rozwój. Zakłada się, że przedsiębiorstwo, dla którego realizowany jest projekt zmiany, zostało wcześniej zdiagnozowane pod kątem jego potrzeb. W ramach projektu zmiany, mogą być realizowane usługi rozwojowe zarówno o charakterze szkoleniowym, jak również innym, np. doradztwo.

E-learning
Usługa rozwojowa realizowana na odległość (bez osobistego kontaktu z odbiorcą), z wykorzystaniem technologii informatycznych (internetu, komputera, smartfonu, tableta, nośników elektronicznych, specjalnego oprogramowania, etc.), realizowana w czasie rzeczywistym (na żywo), lub w formie asynchronicznej, udostępniona użytkownikowi w formule zgodnej ze standardem SCORM, TinCan, lub innym standardem umożliwiającym kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania informacji zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez kursanta.

Uwaga!
Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). Brak wpisu firmy szkoleniowej w RUR, uniemożliwi jej świadczenie usług rozwojowych na rzecz firm – usług współfinansowanych z środków unijnych.

W jaki sposób będzie przebiegała rejestracja?

Firma/ organizacja zainteresowana świadczeniem usług:

 1. Wypełnienie KARTY PODMIOTU.
 2. Deklaracja spełnienia warunków dodatkowych – obligatoryjnie, gdy podmiot ma zamiar korzystać z środków EFS, dobrowolnie, gdy podmiot nie zamierza korzystać z środków EFS.

PARP:

 1. Akceptacja zgłoszenia.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów – audyt na próbie podmiotów.

Mimo, że RUR zacznie funkcjonować w roku 2015 już dziś firmy/ organizacje zainteresowane świadczeniem usług współfinansowanych z środków EFS powinny rozpocząć przygotowania do rejestracji.

Szczegółowe Informacje na temat RUR, dostępne są na stronie: www.parp.gov.pl