Refundacje z PFRON dla pracodawcy

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-10-07

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pra­cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowią­cej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnię­cie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw­nych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnie­niem osób niepełnosprawnych. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
 

Pracodawca, który zatrudni osoby niepełnospraw­ne przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności    poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

3. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowa­nych do potrzeb wynikających z ich niepełno­sprawności,

4. rozpoznania przez służby medycyny pracy powyższych potrzeb.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy bądź pozostają­cych w zatrudnieniu u pracodawcy występujące­go o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pra­codawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczy­ną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika narusze­nie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Zwrot kosztów nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystoso­wane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Pracodawcy przysługuje również ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagro­dzenia pracownika niepełnosprawnego, pod warun­kiem że pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

  • 1800 zł - w przypadku osób niepełnospraw­nych zaliczonych do znacznego stopnia niepeł­nosprawności,
  • 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepeł­nosprawności,
  • 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnospraw­ności.

 

 Źródło: Publikacja "Encyklopedia Kadr i Płac"