Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – część 2.

Autor: kp
2015-01-15

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego:

• 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW),

• 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

W ramach PROW 2014-2020 realizowane będą następujące działania i poddziałania wspierające rozwój wsi:

I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałania

1. Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne.

Zakres:

- szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem;

- demonstracje służące upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego.

Beneficjent:

− jednostki naukowe i uczelnie,

− publiczne podmioty doradcze (CDR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze),

− szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej,

− inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową,

− konsorcja tworzone przez ww. podmioty.

Wsparcie:

− 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałania

1. Wsparcie dla korzystających z usług doradczych.

Zakres:

− świadczenie kompleksowej porady dla rolnika,

− świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu.

2. Wsparcie na szkolenia doradców.

Poddziałanie 1 - Wsparcie dla korzystających z usług doradczych.

Wsparcie:

100 % kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż:

− równowartość 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,

− równowartość 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,

− równowartość 500 euro za poradę - opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela lasu/grupy właścicieli lasów.

Rolnik lub właściciel lasu może skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014−2020.

Beneficjent:

− publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze,

− prywatne podmioty doradcze,

− Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (w przypadku porad świadczonych na rzecz właścicieli lasów),

− konsorcja tworzone przez ww. podmioty.

Poddziałanie 2 - Wsparcie na szkolenia doradców.

Wsparcie:

− 100% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż:

− równowartość 200 tys. euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

− Centrum Doradztwa Rolniczego,

− instytuty badawcze,

− uczelnie,

− konsorcja tworzone przez ww. podmioty.

IV. Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów

Zakres:

a) opracowanie projektu scalenia:

− do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,

− do 650 euro/ha – pozostałe województwa.

b) zagospodarowanie poscaleniowe:

− do 2 tys. euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,

− do 1, 9 tys. euro/ha – pozostałe województwa.

Wsparcie:

− 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjent:

− starosta

V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

Poddziałania

1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej).

2. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej).

Poddziałanie 1 - Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Wsparcie:

− 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

Beneficjent:

− spółka wodna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek.

VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Poddziałania

1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - zakresy:

a) Gospodarka wodno – ściekowa.

Wsparcie wyłącznie dla operacji realizowanej w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wsparcie:

− do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może  przekroczyć 1 mln EUR.

Beneficjent:

− gmina, spółka, w której udziały ma wyłącznie JST, związek międzygminny.

b) budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Wsparcie:

− do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

Beneficjent:

− gmina, powiat lub ich związki.

2. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości

środowiskowej - zakres:

a) ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

- odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,

- zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Wsparcie:

− do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

Beneficjent:

− gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury - zakres:

a) inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Wsparcie:

− do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

Beneficjent:

− gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,

− gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

b) inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Wsparcie:

− do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

Beneficjent:

− gmina, powiat lub ich związki.

Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie targowisk (poddziałanie 3b) w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

XIII. Współpraca

Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI). Pomoc w ramach tego działania dotyczy wyłącznie projektów o charakterze innowacyjnym.

Wsparciem objęte zostaną grupy EPI utworzone w celu opracowania i wdrożenia konkretnej operacji.

Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zakres:

a) tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),

b) rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym,

c) projekty pilotażowe dotyczące wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji operacji z zakresu wskazanego w pkt. b).

Wsparcie:

− 100% kosztów kwalifikowalnych dotyczących kosztów funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji,

− 90% kosztów kwalifikowalnych dotyczących prowadzenia prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,

− zgodnie z odpowiednim działaniem, do którego zakwalifikowana zostaną koszty bezpośrednio związane z realizacja operacji (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji),

− na tworzenie i funkcjonowanie grup EPI (zakres a) do 2 mln zł i nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji z zakresu b) i c),

− do 10 mln zł na operacje z zakresu b) i c) na jedną grupę EPI w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

− grupy operacyjne na rzecz innowacji.

XIV. LEADER

Poddziałania

1. Wsparcie przygotowawcze.

2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Wspierane będą operacje mające na celu:

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR);

2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;

6) rozwój produktów lokalnych;

7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

8) zachowanie dziedzictwa lokalnego;

9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;

10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze.

Wsparcie przygotowawcze ma na celu wsparcie lokalnych grup działania (LGD) i lokalnych społeczności w przygotowaniu LSR, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD lub jego zbudowanie na obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader.

Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.

Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów.

Beneficjent:

Stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Poddziałanie 2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):

− osoba fizyczna,

− osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,

− jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD a realizatorami grantów mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła gospodyń wiejskich. Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Wsparcie:

− 300 tys. zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

− 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,

− 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

− 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.

Poddziałanie 3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Wsparcie:

− całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 tys. zł,

− limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR

w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji…”, oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących…”.

Beneficjent:

LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Poddziałanie 4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Beneficjent:

− LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Źródło: www.arimr.gov.pl