Przepisy o ruchu bezwizowym z Ukrainą już obowiązją

2017-06-12

Przepisy o ruchu bezwizowym z Ukrainą już obowiązują

 

W niedzielę 11 czerwca dokładnie o północy zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy, chcących wjechać na terytorium Unii Europejskiej.  Dzięki nowym regulacjom prawnym Ukraińcy mogą przyjeżdżać do krajów członkowskich UE w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych maksymalnie na 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Zaznaczyć przy tym należy, że liberalizacja obowiązków wizowych nie obejmuje Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Do limitu 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu wliczane będą także popyty na podstawie wiz krótkoterminowych, tych sprzed 11 czerwca. Wszystkie pobyty krótkoterminowe, zgodnie z nowymi przepisami będą sumowane. Zniesienie wiz nie oznacza jednak zwolnienia obywateli Ukrainy z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu na terytorium Unii Europejskiej określonych w Kodeksie Granicznym z Schengen. Aby legalnie przekroczyć granice Polski, Ukraińcy muszą posiadać ważny paszport biometryczny, uzasadnić cel przyjazdu oraz posiadać ubezpieczenie i odpowiednie środki finansowe. Na pobyt do trzech dni trzeba mieć 300 zł i 75 zł na każdy kolejny dzień. Poza tym osoby, chcące przekroczyć granice nie mogą znajdować się w bazie obywateli, którym w przeszłości z różnych przyczyn, odmówiono wjazdu lub uznane zostały za zagrażające porządkowi publicznemu czy bezpieczeństwu wewnętrznemu.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele Ukrainy, którzy wjadą do Polski bez wizy, będą mogli pracować, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, które są konieczne do podjęcia zatrudniania, jak np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego wymagało także regulacji w kwestii pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w czasie kiedy toczy się wobec nich postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jeśli wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych lub zostały one terminowo uzupełnione, wówczas wnioskodawca otrzymuje stosowny stempel w paszporcie, potwierdzający jego złożenie. Z taką adnotacją w dokumencie podróży można wjechać do Polski na podstawie przepisów o ruchu bezwizowym tylko wtedy, jeżeli limit 90-dniowy nie został wykorzystany przed rozpoczęciem procedury lub w jej trakcie. Jeśli suma dotychczasowych pobytów przekracza dopuszczalną długość, wówczas wjazd na terytorium naszego kraju możliwy jest tylko na podstawie wizy długoterminowej. Po upływie całego okresu pobytu bezwizowego następuje automatyczne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia wniosku o pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Ukraińcy podkreślają, że zniesienie wiz jest dla nich ważnym wydarzeniem. O tym, że jest to długo oczekiwane rozwiązanie świadczy fakt, iż od chwili jego wprowadzenia zaobserwowano wzmożony ruch na przejściach granicznych.