Przedsiębiorcy planujący badania i technologiczne innowacje mogą już starać się o dotacje z NCBR

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-01-17

12 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2015. Obejmuje on zarówno programy krajowe (finansowane wyłącznie z budżetu państwa), jak i trzy nowe krajowe programy operacyjne współfinansowane przez Unię Europejską (tj. „Inteligentny rozwój”, „Wiedza, edukacja, rozwój” i „Polska cyfrowa”). Łącznie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zapowiedziało 17 konkursów w 17 programach wskazując orientacyjne terminy naborów wniosków. 11 z nich dotyczy przedsiębiorców, z których część skierowana jest tylko do wybranych branż.

Większość programów jest znana z poprzednich lat, ale nie brakuje też nowości. Wspólnym mianownikiem konkursów jest nacisk na nowoczesne technologie prowadzące do komercjalizacji. Priorytetem w programach NCBR jest też współpraca między przedsiębiorcami i naukowcami.

Jak wskazuje NCBR wśród nowych propozycji znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac tzw. B+R (badania i rozwój) w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (Działanie 1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 PO WER).

„Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To pieniądze na projekty obejmujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w firmach. Cała procedura — od złożenia wniosków przez firmy do ogłoszenia wyników konkursu — ma zająć 60 dni. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii.

W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED. Pierwszy wspiera nowatorskie rozwiązania dotyczące branży lotniczej — jego budżet do 2018 r. to 500 mln. zł. Drugi natomiast wspiera innowacje w sektorze medycznym i na jego budżet przeznaczono 300 mln. zł. W maju kolejną odsłonę będzie miał też DEMONSTRATOR — program, w którym można uzyskać finansowanie na projekty demonstracyjne i instalacje prezentujące efekty badań i testowanie prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Do tej pory w ramach Demonstratora wsparcie z NCBR uzyskało 45 projektów na łączną kwotę 423 mln zł.

W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej programy finansujące badania stosowane – STRATEGMED, BIOSTRATEG, BLUE GAS.

STRATEMED to instrument wspierający grantami projekty z sektora medycznego. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć czterech obszarów: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej. Do konkursu będą mogły przystąpić konsorcja, w skład których będzie wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca.

BIOSTRATEG – to fundusz przeznaczony na pięć obszarów: bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz leśnictwo i przemysł drzewny. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech podmiotów.

BLUE GAS - program dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce

Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii w branży metali niezależnych będzie można składać już w maju do programu realizowanego wspólnie z KGHM Polska Miedź – CuBR. W programie tym wchodzę w grę tylko duże projekty na co najmniej 3 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja - zarówno jednostek naukowych z udziałem firm, jak i samych naukowców.

Również na wiosnę planowany jest konkurs Go_Global — program, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych.

Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa zaoferuje wsparcie interdyscyplinarnym zespołom z udziałem programistów, które bazując na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne zgłaszać będą pomysły rozwiązujące konkretne problemy zidentyfikowane przez konkretne instytucje.

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju