Przedsiębiorco nie zwlekaj z umową o pracę

Autor: Konsultant PIG
2014-08-20

Zatrudnienie pracownika dokonuje się najczęściej w oparciu o umowę o pracę. Przepisy prawa pracy obligują pracodawców do zawarcia jej w formie pisemnej (art. 29 § 2 K.p. ).

Nie oznacza to jednak, że umowa ustna staje się nieważna. Na gruncie prawa pracy akceptowana jest nawet umowa zawarta w formie dorozumianej, tj. poprzez określone zachowanie pracodawcy i pracownika, z których jednoznacznie wynika zamiar nawiązania przez strony stosunku pracy. Forma ustna i dorozumiana jest jednak ryzykowna pod względem dowodowym. Gdy w grę wchodzą ewentualne spory na tle ustaleń dokonanych na podstawie takiej umowy mogą pojawić się trudności dowodowe zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Z tego względu ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek pisemnego potwierdzania pracownikowi ustaleń co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Niniejszy obowiązek powinien zostać dopełniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Tak sformułowany termin oznacza w praktyce, że znaczna część pracodawców nie zawiera z nowo przyjętymi pracownikami umowy o pracę ani nie potwierdza na piśmie jej warunków. Przy okazji kontroli PIP stoją oni na stanowisku, że pracownik jest pierwszy dzień w pracy, a podpisanie umowy zaplanowano na koniec „dniówki”. W takich sytuacjach organom kontrolnym trudno jest udowodnić zatrudnienie „na czarno”.

W związku z powyższym, ustawodawca rozpoczął pracę nad nowelizacją Kodeksu pracy m.in. w kwestii brzmienia art. 29 § 2 K.p. Zmiana treści niniejszego artykułu ma się sprowadzać do wprowadzenia zapisu, iż pisemne potwierdzenie warunków umowy musi być przedstawione pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy, nie zaś w dniu, w którym zaczyna pracę. Niniejsza zmiana ma ograniczyć przypadki odwlekania w czasie podpisania umowy o pracę lub wręcz stałego zatrudniania pracowników bez tej umowy czy bez potwierdzenia jej ustalonych ustnie warunków.

Niezależnie od planowanych zmian,  pracodawcy powinni pamiętać, że brak zawarcia umowy o pracę na piśmie albo zaniedbanie pisemnego potwierdzenia jej warunków, stanowi wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 2 K.p. ).