Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Autor: KP
2014-12-26

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Oprócz środków EFS dostępne będą w nim również fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.

- Program nie będzie prostą kontynuacją Kapitału Ludzkiego, który w latach 2007-2013 skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. – W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja czy zdrowie – poinformowała minister. Ponadto, w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. Będzie to przede wszystkim wsparcie kierowane do osób młodych pozostających bez pracy, ale także takie zagadnienia jak innowacje społeczne i szkolnictwo wyższe.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Źródło: www.parp.gov.pl