Program Polska Wschodnia - Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony już w lipcu 2015

Autor: Katarzyna Półchłopek
2015-06-03

Wiceminister Iwona Wendel przewodniczyła obradom II Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia, które 29 maja 2015 r. odbyło się w Warszawie. Przyjęcie kryteriów wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych, umożliwi ogłaszanie konkursów zgodnie z założeniami.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przebiegu prac Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej oraz dwóch grup roboczych KM – ds. transportu i przedsiębiorczości oraz ustaleniach dotyczących przedkładanych pod uchwały kryteriów.

"Dzięki wspólnym wysiłkom i dużemu zaangażowaniu wszystkich stron udało się wypracować takie rozwiązania, które w sposób efektywny przyczynią się do realizacji zakładanych celów Programu" – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Głównym przedmiotem obrad KM było zatwierdzenie kryteria wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia (PO PW):

  • 3.1 Infrastruktura kolejowa,
  • 2.2 Infrastruktura drogowa,
  • 1.4 Wzór na konkurencję,
  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,
  • 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
  • 1.1.2. Rozwój start - upów w Polsce Wschodniej.

"Kryteria są wynikiem kilkumiesięcznych uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem interesariuszy. Dzięki dzisiejszym decyzjom, wdrażanie programu będzie przebiegać zgodnie z zakładanym harmonogramem" – podkreśliła wiceszefowa resortu.

"Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony dla już w lipcu 2015 r." – dodała.

Na posiedzeniu omówiono także założenia Strategii komunikacji PO PW i zaakceptowano zaktualizowany regulamin prac KM.

Harmonogram naborów wniosków z PO PW na 2015 r. dostępny jest na stronie programu.

Źródło: www.polskawschodnia.gov.pl