Program Inteligentny Rozwój – szczegółowe informacje dotyczące projektów B+R

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-04-01

27 marca 2015 r. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwóch działań ogłoszone zostaną niebawem, a prowadzić je będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dokument zawiera przede wszystkim informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także planowane efekty wyrażone we wskaźnikach.

 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 dedykowane jest projektom naukowo badawczym, obejmującym badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe. Wsparcie z niego otrzymać mogą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP. Warunkiem dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R – czyli wdrożenie przez firmę wyników projektu. Produkcję może rozpocząć także inna firma – na podstawie udzielonej licencji lub zakupu wyników projektu.

 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

W działaniu 1.2 realizowane będą programy sektorowe – tj. duże projekty B+R, obejmujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, istotne dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia może być grupa przedsiębiorstw danej branży.

Zatwierdzenie części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIR związane jest z planowaną organizacją pierwszych konkursów już w kwietniu. Obecnie przygotowywany jest opis dla pozostałych działań programu.

Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów na 2015 r. dostępny jest w następującym artykule Pierwsze dotacje dla MŚP z Programu Inteligentny Rozwój.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl