Program Inteligentny Rozwój - kryteria wyboru projektów już dostępne!

Autor: Karolina Serwińska
2015-03-20

Komitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój przyjął kryteria wyboru projektów w I osi priorytetowej Programu "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorców".

 

Jak informowaliśmy w artykule z 13 marca pt. Pierwsze dotacje dla MŚP z Programu Inteligentny Rozwój - już 2 kwietnia, zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu Inteligentny Rozwój: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka), a 5 dni później kolejny konkurs: Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator). Aby ogłosić konkursy, konieczne było przyjęcie przez Komitet Monitorujący Program kryteriów wyboru projektów, co właśnie nastąpiło. Oprócz wymienionych działań, Komitet przyjął także kryteria dla działania Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

 

Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów:

Kryteria formalne - wniosek:

 • Złożenie wniosku we właściwej instytucji.
 • Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania.
 • Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów.
 • Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami regulaminu.

Kryteria formalne - wnioskodawca:

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - projekt:

 • Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR.
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania.
 • Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 • Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR.
 • Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP).