Program INNOMED – nabór wniosków

Autor: AB
2015-08-26

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 września do 1 października 2015 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

•Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa),

•Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcom, np. uczelni, jednostce naukowej itp. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

•60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

•50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

 

Minimalna wartość dofinansowania realizacji projektu wynosi 1 mln zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania to 10 mln zł.

Zakres merytoryczny konkursu:

1. Technologie Inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne w onkologii

•Badania i rozwój produktów leczniczych w onkologii;

•Technologie, urządzenia i wyroby medyczne w chorobach nowotworowych;

2. Diagnostyka i terapia, w tym terapia spersonalizowana w chorobach nowotworowych

•Markery/testy

•Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne w terapii chorób nowotworowych;

3. Wytwarzanie produktów leczniczych do zastosowań w onkologii

•Technologie wytwarzania leków biotechnologicznych, w tym leków biopodobnych i biobetter do terapii chorób nowotworowych;

•Innowacyjne produkty generyczne oraz innowacyjne wyroby medyczne w chorobach nowotworowych;

•Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) oraz biologiczne (komórki, banki komórek itp.), w terapii chorób nowotworowych.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.